Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Groei Opleidingen
Westeinde 31-33
3844 DD Harderwijk
Groei opleidingen is onderdeel van de Stichting Landstede Groep.

laatst bijgewerkt 20 maart 2019

1.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Landstede, hierna kortweg te noemen Groei Opleidingen en een wederpartij waarop Landstede deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet nadrukkelijk is afgeweken.

2. Offertes

De door Landstede gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij  zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
Over de in een offerte genoemde prijzen wordt geen BTW berekend, tenzij anders aangegeven. 

3. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Landstede en een wederpartij komt tot stand door de ontvangst door Landstede van een getekende opdrachtbevestiging van de wederpartij. 

4. Prestatie

De door Landstede te leveren prestatie houdt een inspanningsverbintenis in. Voor zover het overeengekomen een termijn inhoudt, waarop Landstede haar prestatie zal leveren, is deze termijn geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dat betekent dat de wederpartij Landstede bij niet tijdig presteren schriftelijk in gebreke dient te stellen.

5. Klachten

Indien de wederpartij klachten heeft over het presteren van Landstede, dient zij die klacht zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan de directie van Landstede kenbaar te maken. De klacht moet in ieder geval zijn ingediend binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden, waarop de klacht betrekking heeft, zijn verricht. Landstede zal een klacht terstond onderzoeken en de wederpartij van haar bevindingen verslag doen. Het indienen van een klacht geeft de wederpartij niet de bevoegdheid haar betalingsverplichting op te schorten. 

6. Annulering

De wederpartij kan een gesloten overeenkomst slechts annuleren bij aangetekende brief welke uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus in het bezit van Landstede dient te zijn en onder gehoudenheid alsdan aan Landstede te vergoeden 25% van de overeengekomen prijs. Een minder aantal deelnemers geeft wederpartij geen bevoegdheid tot (gedeeltelijke) annulering. De wederpartij kan voor de start van een cursus en na overleg met  Landstede een aangemelde deelnemer vervangen door een andere deelnemer. 

7. Betaling

Betaling geschiedt op basis van toegezonden facturen. Opdrachten onder € 6.000,- worden ineens na aanvang van de uitvoering van de opdracht gefactureerd. Opdrachten vanaf € 6.000,- worden per maand gefactureerd, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Landstede. Vanaf de vervaldatum is de wederpartij in verzuim en is deze over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. De wederpartij is niet bevoegd het door haar verschuldigde te verrekenen met enige vordering welke zij Landstede heeft of meent te hebben. In ieder geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling is de factuur onmiddellijk opeisbaar. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van de betalingsverplichting, dan is zij aan Landstede een vergoeding verschuldigd voor buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gesteld op 5% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 350,00. Voorts is de wederpartij jegens Landstede de door Landstede gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze kosten onredelijk hoog zijn. 

8. Aansprakelijkheid

Landstede is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de wederpartij mocht lijden door of tijdens deelname aan een cursus of uitvoering van een opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Landstede. Indien desondanks aansprakelijkheid zijdens Landstede aangenomen mocht worden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waarop de gestelde schade zich voordoet. 

9. Geheimhouding

Landstede en de wederpartij zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst door de andere partij ter beschikking is gesteld. Landstede zal de naam van de wederpartij slechts na verkregen toestemming schriftelijk als referentie gebruiken. 

10. Intellectuele eigendom

Tijdens cursussen, trainingen en adviesrelaties door Landstede beschikbaar gestelde materialen blijven het intellectuele eigendom van Landstede. Gebruik van die materialen is niet toegestaan buiten het bestek van de cursus waarvoor het contract is aangegaan. 

11. Geschillen en toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Landstede en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Landstede en de wederpartij in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Landstede blijft bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter. 

12. Wijziging voorwaarden

Landstede is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Landstede zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip voor de inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.