Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst van Landstede Groei Opleidingen, hierna kortweg te noemen Landstede, met een wederpartij.  De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met toepassing van de algemene voorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Offertes

De door Landstede gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief  BTW, tenzij anders aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Wederpartij zijn onherroepelijk.

 1. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Landstede en een wederpartij komt slechts tot stand door de ontvangst door Landstede van een getekende opdrachtbevestiging van de wederpartij, dan wel indien Landstede met de uitvoering is begonnen.

 1. Prestatie

Landstede voert de overeenkomst uit met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid, doch zij verleent geen enkele garantie ten aanzien van de resultaten., De in de opdrachtbevestiging opgenomen termijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overschrijding van deze termijn door Landstede verplicht Landstede niet tot schadevergoeding jegens de wederpartij en geeft de wederpartij niet het recht om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De wederpartij kan slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, indien hij aan Landstede een redelijke termijn heeft gegund om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst en Landstede niet binnen deze termijn tot uitvoering van de overeenkomst is overgegaan.

 1. Klachten

Indien de wederpartij klachten heeft over het presteren van Landstede, dient zij die klacht zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan de directie van Landstede kenbaar te maken. De klacht moet in ieder geval zijn ingediend binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden, waarop de klacht betrekking heeft, zijn verricht. Indien de wederpartij de klacht niet binnen genoemde termijn bij Landstede heeft ingediend, vervalt iedere aanspraak op Landstede. Landstede zal een tijdig ingediende klacht terstond onderzoeken en de wederpartij van haar bevindingen verslag doen. Het indienen van een klacht geeft de wederpartij niet de bevoegdheid haar betalingsverplichting op te schorten.

 1. Annulering

De wederpartij kan een gesloten overeenkomst slechts annuleren bij aangetekende brief welke uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus in het bezit van Landstede dient te zijn en onder gehoudenheid alsdan aan Landstede te vergoeden 25% van de overeengekomen prijs. Een minder aantal deelnemers geeft wederpartij geen bevoegdheid tot (gedeeltelijke) annulering. De wederpartij kan voor de start van een cursus en na overleg met  Landstede een aangemelde deelnemer vervangen door een andere deelnemer.

                 

 1. Betaling

Betaling geschiedt op basis van toegezonden facturen. Opdrachten onder € 6.000,- worden ineens na aanvang van de uitvoering van de opdracht gefactureerd. Opdrachten vanaf € 6.000,- worden per maand gefactureerd, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is overeengekomen.

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Landstede. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is van rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag direct een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd het recht van Landstede om de volledige door haar geleden schade te vorderen. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van de betalingsverplichting, dan is zij aan Landstede een vergoeding verschuldigd voor buitengerechtelijke incassokosten, welke worden gesteld op 5% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 350,00. Voorts is de wederpartij jegens Landstede de door Landstede gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze kosten onredelijk hoog zijn. In ieder geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling is de factuur onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is niet bevoegd het door haar verschuldigde te verrekenen met enige vordering welke zij Landstede heeft of meent te hebben.

 1. Aansprakelijkheid

Landstede is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de wederpartij mocht lijden door of tijdens deelname aan een cursus of uitvoering van een opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Landstede. Indien desondanks aansprakelijkheid zijdens Landstede aangenomen mocht worden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht waarop de gestelde schade zich voordoet.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Landstede zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van de wederpartij haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf inwerkingtreding daarvan, de e-Privacy-Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen. Indien Landstede naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, dan zal de wederpartij op eerste verzoek van Landstede in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met Landstede aangaan en ondertekenen, conform het door Landstede aan te leveren model. De wederpartij vrijwaart Landstede voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheidssancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand) die voortvloeien uit een schending door de wederpartij van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Geheimhouding

Landstede en de wederpartij zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst door

de andere partij ter beschikking is gesteld. Landstede zal de naam van de wederpartij slechts na verkregen toestemming schriftelijk als referentie gebruiken.

 1. Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op tijdens cursussen, trainingen en adviesrelaties door Landstede beschikbaar gestelde materialen, daaronder begrepen het (voorbereidend) lesmateriaal, (PowerPoint)presentaties, hand-outs, opdrachten, etc. komen toe aan en berusten uitsluitend bij Landstede. Ook het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van materiaal dat door de wederpartij is vervaardigd gedurende en ten behoeve van de opdracht waarvoor de wederpartij door Landstede gecontracteerd is, wordt geacht door Landstede te zijn vervaardigd en komt uitsluitend toe aan Landstede. De wederpartij ontvangt ten aanzien van de bij Landstede berustende intellectuele eigendomsrechten slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht, beperkt tot wat nodig is om de materialen voor zichzelf en de deelnemers van een door Landstede aangeboden cursus, te gebruiken. Gebruik van die materialen is niet toegestaan buiten het bestek van de cursus waarvoor het contract is aangegaan.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Landstede en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. In afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Landstede en de wederpartij, worden beslecht door de bevoegde rechter van  de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. In afwijking van deze bepaling heeft Landstede te allen tijde het recht om een geschil of vordering voor te leggen aan een volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter, dan wel aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar de wederpartij gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft..

 1.  voorwaarden

Landstede behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Landstede zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.  De nieuwe algemene voorwaarden zijn vanaf het moment van toezending eveneens van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten tussen Landstede en de wederpartij